Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Informacje Ewidencja kąpielisk
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ewidencja kąpielisk, bieżące, menu 1149 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ewidencja kąpielisk

Ewidencja kąpielisk

GMINA CHĘCINY

Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

Woj. świętokrzyskie

te. 41 31 51 006, fax 41 31 51 085

NIP 9591672746 REGON 291009722

Wykaz kąpielisk

Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych: 2604035 Gmina Chęciny – obszar wiejski

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Lp.

Informacje dotyczące kąpielisk

Kąpieliska

1

2

3

4

5

61)

1

Kod kąpieliska2)

2604PKAP0001

2

Nazwa kąpieliska

Zbiornik Wodny w Bolminie

3

Adres lub lokalizacja kąpieliska

Wymysłów obręb Bolmin 2

4

Rok......3)4)

2011

4a

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)

wyznaczono

Data.........................................

Numer....................................

05.05.2011 / 58/X/11

Sezon kąpielowy:

dzień/miesiąc - dzień/miesiąc

20.06-31.08

Dużą liczbę kąpiących się określono na............ osób

200-300

4b

Organizator:

Nazwa albo imię i nazwisko

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach

Adres

ul. Małogoska 13

26-060 Chęciny

Nazwa albo imię i nazwisko

Adres

4

Rok......3)4)

2012

4a

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)

nie wyznaczono

Data.........................................

Numer....................................

Sezon kąpielowy:

dzień/miesiąc - dzień/miesiąc

Dużą liczbę kąpiących się określono na............ osób

4b

Organizator:

Nazwa albo imię i nazwisko

Adres

Nazwa albo imię i nazwisko

Adres

4

Rok......3)4)

2013

4a

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)

nie wyznaczono

Data.........................................

Numer....................................

Sezon kąpielowy:

dzień/miesiąc - dzień/miesiąc

Dużą liczbę kąpiących się określono na............ osób

4b

Organizator:

Nazwa albo imię i nazwisko

Adres

Nazwa albo imię i nazwisko

Adres

4

Rok......3)4)

2014

4a

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)

nie wyznaczono

Data.........................................

Numer....................................

Sezon kąpielowy:

dzień/miesiąc - dzień/miesiąc

Dużą liczbę kąpiących się określono na............ osób

4b

Organizator:

Nazwa albo imię i nazwisko

Adres

Nazwa albo imię i nazwisko

Adres

4

Rok......3)4)

2015

4a

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)

nie wyznaczono

Data.........................................

Numer....................................

Sezon kąpielowy:

dzień/miesiąc - dzień/miesiąc

Dużą liczbę kąpiących się określono na............ osób

4b

Organizator:

Nazwa albo imię i nazwisko

Adres

Nazwa albo imię i nazwisko

Adres

1) Ilość kolumn należy dostosować do liczby kąpielisk w gminie.

2) Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3) Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze po 4-4b o tej samej treści w każdym następ-
nym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat.

4) Należy dostosować ilość wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.

5) W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało
wyznaczone uchwałą.

GMINA CHĘCINY

Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

Woj. świętokrzyskie

te. 41 31 51 006, fax 41 31 51 085

NIP 9591672746 REGON 291009722

II. n n Karta kąpieliska

A. Informacje podstawowe

Lp.

Informacje podstawowe

Zbiornik Wodny w Bolminie

Kod kąpieliska1) 2604PKAP0001

1

2

3

1

Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko

Zbiornik Wodny w Bolminie

2

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której
znajduje się kąpielisko2)

3

Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej
od strony wody, odległość linii granicznej od strony
lądu, współrzędne geograficzne punktów określających
obszar objęty granicami3)

50 m.

N: 50°47´49.46" E: 20°22´14.24" – N: 50°47´49.74" E: 20°22´16.78"

4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających
dziennie z kąpieli

200-300

5

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

20.06.2011 r. - 31.08.2011 r.

6

Organizator kąpieliska

Nazwa albo imię i nazwisko

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach

Adres

ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny

Dane kontaktowe (telefony,
adres poczty elektronicznej,
strona internetowa)

Tel.: (41) 315 10 95; (41) 315 15 01

zgk@checiny.pl

7

Właściwy państwowy
inspektor sanitarny
kontrolujący
kąpielisko

Nazwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

Adres

ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce

Dane kontaktowe (telefony,
adres poczty elektronicznej,
strona internetowa)

Tel.: (41) 345 46 22; fax. (41) 345-46-23

8

Infrastruktura
w obszarze kąpieliska

Liczba toalet (damskie, męskie,
dla niepełnosprawnych)

3 sztuki toalet przenośnych

Liczba natrysków

brak

Inne udogodnienia
i środki podjęte w celu
promowania kąpieli4)

Ratownik, wydzielony bojami obszar do kąpieli, przygotowane miejsce do palenia ogniska, miejsce na grę w siatkówkę plażową.

1

2

3

Dostęp do wody przeznaczonej
do spożycia

Punkt gastronomiczny na terenie kąpieliska

Wpływ infrastruktury
na jakość wody

Brak5)

Istnieje5)

należy podać jaki

9

Gospodarka
odpadami
przy kąpielisku

płynnymi

kanalizacja, zbiornik
bezodpływowy, brak5)

Zlecenie na wywóz nieczystości dla uprawnionego podmiotu tj. WC SERWIS.

stałymi

kosze, pojemniki, segregacja,
brak5)

We własnym zakresie, zgodnie z decyzją Starosty Kieleckiego znak: RO.II.7647-95/09/10 z dnia 2010.01.20 oraz ustaleniami z PGO Sp. z o.o. z dnia 2010.01.18

10

Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności,
nazwa organu wydającego)

2008.07.08-31.12.2027 Starosta Kielecki

11

Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)

22.06.2011 rok,

12

Aktualizacja informacji
podstawowych

Data: 12.07.2011

Lp. 8 Wiersz nr 4 kolumna 36)

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

1) Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2) Na podstawie danych znajdujących się w profilu wody w kąpielisku.

3) Na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z Systemu Nawigacji
Satelitarnej (Global Positioning System – GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
(Dz. U. Nr 70, poz. 821).

4) Opisać inne udogodnienia typu obecność WOPR, wydzielone strefy kąpieli (np. dla dzieci), pomosty, sprzęt pływający, przebieralnie, punkty gastronomiczne, wygodny dostęp dla
wózków, dostęp dla psów itp.

5) Niepotrzebne skreślić.

Należy wskazać numer tabeli oraz numer wiersza i kolumny aktualizowanych danych.

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)

Lp.

Informacje o jakości wody

(dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne)

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

...

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ocena jakości wody przed sezonem

Bez zastrzeżeń

2

Ocena sezonowa

Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie
i jego przyczyny

Liczba próbek mikrobiologicznych
pobranych/zakwestionowanych

Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne
ogółem/krótkotrwałe

Obecność innych organizmów1) (sinice, makroalgi,
fitoplankton morski) liczba przypadków i czas
trwania

Obecność materiałów smolistych powstających
wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obrób-
ki pirolitycznej w szczególności pozostałości pode-
stylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy
oraz innych odpadów1) liczba przypadków i czas
trwania

Wystąpienie sytuacji wyjątkowej2)

3

Zalecenia organów
inspekcji sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli
(data, czas trwania, przyczyna)

Zakaz kąpieli w danym sezonie
(data, czas trwania, przyczyna)

Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)

Inne istotne zalecenia i uwagi

4

Klasyfi-kacja

Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku
(liczba uwzględnionych próbek)3)

Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku4)

1) Należy wpisać jedynie przypadki stanowiące zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.

2) Sytuacja wyjątkowa oznacza wydarzenie lub splot wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przecięt-
nie częściej niż raz na cztery lata.

3) Należy uwzględnić co najmniej 16 próbek.

4) Zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) - niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.

Metryka

sporządzono
2011-06-27 przez Jacek Nowak
udostępniono
2011-06-27 02:00 przez Jacek Nowak
zmodyfikowano
2015-02-24 23:20 przez Jacek Nowak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
623
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.