Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Procedury Alkohole
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Alkohole, bieżące, menu 1203 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Alkohole

Alkohole

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:


Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Rodzaje wydawanych zezwoleń; procedury i terminy

I. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w stałych punktach sprzedaży)

- przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży (placówki handlu detalicznego; zezwolenia wydawane są na minimum 2 lata) lub

- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia; zezwolenia wydawane są na minimum 4 lata)

Kategorie napojów alkoholowych:

A – zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwo

B – zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Czawierające powyżej 18% alkoholu

  • Wniosek wraz z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu) wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (druk nr 1 do pobrania) składa przedsiębiorca prowadzący punkt sprzedaży na terenie miasta lub gminy Chęciny

Termin rozpatrzenia wniosku - do 30 dni

II. zezwolenia na organizację przyjęć wg wybranej kategorii A,B,C

  • Wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (druk nr 2 do pobrania)(oryginały dokumentów do wglądu) składa przedsiębiorca, którego działalność polega na organizacji przyjęć (np. domy weselne). Tego typu zezwolenia wydawane są na okres do 2 lat.

Termin rozparzenia wniosku – do 14 dni

III. zezwolenia jednorazowe wg wybranej kategorii A,B,C

  • Wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (druk nr 3 do pobrania)(oryginały dokumentów do wglądu) składa wyłącznie przedsiębiorca, posiadający już zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w stałym punkcie oraz Prezes Zarządu jednostki OSP.

Tego typu zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Termin rozpatrzenia wniosku – do 7 dni

IV. zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

  • Wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (druk nr 4 do pobrania) składa wyłącznie przedsiębiorca, któremu pozostały napoje alkoholowe po wygaszeniu zezwolenia)

Tego typu zezwolenia wydawane są na okres do 6 m-cy ; przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

Obowiązki przedsiębiorcy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; opłaty

1. Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim(w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć) obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto)(z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych odrębnie dla każdego punktu, w roku poprzednim. (druk nr 5 do pobrania)

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności (tj. złożenia oświadczenia) – zgodnie z art.18 ust.12a ustawy - w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a (tj.30% naliczonej opłaty rocznej).

Niedopełnienie również tego obowiązku skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

2. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.(wzór wniosku do pobrania druk nr 6)

3. Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:

Wysokość

opłaty rocznej

Rodzaj zezwolenia

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy

525 zł

A – do 4,5% alkoholu

oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37.500zł

525 zł

B – od 4,5% - 18%

alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37.500zł

2100 zł

C – powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77.000zł

1,4% wartości sprzedaży

A – do 4,5% alkoholu oraz piwo

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500zł

1,4% wartości sprzedaży

B – od 4,5% - 18% alkoholu (bez piwa)

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500zł

2,7% wartości sprzedaży

C – powyżej 18% alkoholu

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77.000zł

4. Opłatę za korzystanie z zezwolenia przedsiębiorca wnosi w trzech równych ratach z wyłączeniem przypadków wskazanych w pkt 6, w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września każdego roku w kasie Urzędu GiM w Chęcinach lub przelewem na rachunek bankowy Gminy (wymagany wpis w tytule wpłaty: wpłata I,II lub III raty 201..r. za zezwolenia (A,B,C) na sprzedaż napojów alkoholowych; adres punktu sprzedaży)
5. W roku uzyskania zezwolenia i utraty bądź upływu jego terminu ważności opłatę wnosi się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
6. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy ( tj.30% naliczonej opłaty rocznej).
7. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowo lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.
8. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu (wzór wniosku do pobrania – druk nr 7 )

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

OPŁATA
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

OPŁATA
naliczana od wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

  • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
  • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Tryb odwoławczy:


Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

***

Zasady reklamowania i promowania napojów alkoholowych

Sprzedaż i reklamowanie napojów alkoholowych w internecie są nielegalne - przepisy regulujące ten temat w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - ważna informacja oraz szablon zgody

Schematy procedur kontroli i procedur sprawdzających stosowanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych


Załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – druk nr 1
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – druk nr 2
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć – druk nr 3
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych- druk nr 4
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – druk nr 5,
Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego – druk nr 6
Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – druk nr 7
Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - druk nr 8

Metryka

sporządzono
2018-02-08 przez Łukasz Płusa
udostępniono
2018-02-08 01:00 przez Łukasz Płusa
zmodyfikowano
2018-10-02 13:47 przez Łukasz Płusa
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
769
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.