Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory Uzupełniające Ławników 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Uzupełniające Ławników 2020, bieżące, menu 1223 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Uzupełniające Ławników 2020

Wybory Uzupełniające Ławników 2020

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny, że Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach stosownie do art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2020r. poz. 365 j.t.) zwrócił się do Rady Miejskiej w Chęcinach z wnioskiem o uzupełnienie listy ławników Sądu Okręgowego w Kielcach kadencji 2020 – 2023 poprzez

wybranie 1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Kielcach

W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów na ławników do w/w Sądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020r., poz. 365 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

RADA MIEJSKA W CHĘCINACH

dokona wyboru na lata 2020–2023.

WYBORY ŁAWNIKÓW

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych" organizacje pracodawców oraz inne organizacje oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 15 sierpnia 2020 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określają ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020r., poz. 365 j.t.)oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 z roku 2011 poz. 693).

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4. Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej gmiy i miasta oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego (koszt opłaty pokrywa Skarb Państwa);
 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z orzeczenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została
  mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat).

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4; te. 41 31 53 114, w godz. od 7,15 do 15,15.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Chęcinach

/-/ Tomasz Szczepanik

Metryka

sporządzono
2020-06-04 przez Łukasz Płusa
udostępniono
2020-06-04 02:00 przez Jacek Nowak
zmodyfikowano
2020-07-16 23:50 przez Jacek Nowak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
331
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.