Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory uzupełniające ławników 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory uzupełniające ławników 2024, bieżące, menu 1304 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory uzupełniające ławników 2024

Wybory uzupełniające ławników 2024

WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny

że Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach stosownie do art. 168 ustawy z dnia   27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2023r.  poz.  217 j.t.) pismem kierowanym  do Rady Miejskiej w Chęcinach

zgłosił konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 w zakresie wyboru

  1 ławnika dla Sądu Okręgowego w Kielcach do orzekania

 w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

            W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów na ławników do w/w Sądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023r., poz. 217 j.t.) zwanej dalej  „ustawą” oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi  radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z 2022r.poz. 2155)

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 16 lutego 2024r.

Zgodnie z art. 158 ustawy, ławnikiem może być wybrany ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie, lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie Gminy i Miasta Chęciny

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a  także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r. poz. 2527),  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
 1. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawaniu dowodu osobistego

 

    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,  dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.  Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez Obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:

 1. Imię (imiona), nazwisko
 2. Numer ewidencyjny PESEL
 3. Miejsce stałego zamieszkania
 4. Własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez Obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze  na liście.

 

Koszty opłaty za:

 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa
 2. badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika

 

Rada Miejska w Chęcinach przed dokonaniem wyboru ławników, zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

           Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Chęcinach po dniu 16 lutego 2024r. a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

         Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających, powołany przez Radę Miejską Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników przedstawi na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie

         Wyborów ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

            Szczegółowe informacje w sprawie wyboru ławników udzielane są przez pracowników w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach pokój nr 12 oraz w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu 41 3153 114.

KARTĘ  ZGŁOSZENIA  KANDYDATA  NA  ŁAWNIKA  wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4; pokój nr 12 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 

Dokumenty/formularze do pobrania:

1/ Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a  także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4/ Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika


                                                                        

Metryka

sporządzono
2024-01-11 przez Nowak Teodozja
udostępniono
2024-01-11 21:49 przez Nowak Jacek
zmodyfikowano
2024-01-12 14:17 przez Nowak Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
134
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.