Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Procedury Spawy związane z budownictwem
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydanie decyzji o warunkach zabudowy - Spawy związane z budownictwem, menu 1126, karta informacyjna 230 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Spawy związane z budownictwem

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 282 ze zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6 ze zm.);

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.).

Wydział

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

Referat Gospodarki Przestrzennej
pokój 06 (parter)

NUMER TELEFONU
tel. (41) 31 53 135.

E_ MAIL
gmina@checiny.pl

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie warunków zabudowy wraz załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku - Druk wniosku do pobrania [TUTAJ]

- Wypis z krajowego rejestru sądowego lub innego rejestru (dla osób prawnych) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;
- Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Opłaty

Opłaty skarbowe:
- od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17,00 zł;
- od wydania decyzji o warunkach zabudowy - 598, 00 zł (zwolnienie z opłaty obejmuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy);
- od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby- 56, 00 zł;
- od zmiany decyzji o warunkach zabudowy - 10,00 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej:
- czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia i dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika lub prokury oraz ich odpisy, wypisy lub kopie w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Termin

Termin wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Inne

Metryka

sporządzono
2009-10-16 przez
udostępniono
2009-11-16 00:00 przez Płusa Łukasz
zmodyfikowano
2021-03-29 08:00 przez Płusa Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
442
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.