Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy i Miasta Nabór na wolne stanowisko pracy w urzędzie lub jednostce organizacyjnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Nr 16/2022 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach - Nabór na wolne stanowisko pracy w urzędzie lub jednostce organizacyjnej, menu 1091, artykuł 6575 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nabór na wolne stanowisko pracy w urzędzie lub jednostce organizacyjnej

Ogłoszenie Nr 16/2022 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach

 

Ogłoszenie Nr 16/2022 o naborze na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

ogłasza konkurs stanowisko urzędnicze

w zakresie zadań: drogownictwo i inwestycje

1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

a) wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie  wyższe (preferowane kierunkowe inżynierskie budowlane w zakresie: dróg lub technologii i organizacji budownictwa lub konstrukcji),

3) minimum 3 lata pracy w administracji publicznej w komórce zajmującej się realizacją inwestycji drogowych albo utrzymaniem i eksploatacją dróg lub 3 lata pracy w wykonawstwie (poza administracją) przy inwestycjach drogowych,

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5) biegła obsługa komputera  oraz znajomość oprogramowania  MS Office,

6) brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

8) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska,

b) wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

1) bardzo dobra znajomość przepisów prawa: ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, o finansach  publicznych,

2) znajomość zasad kosztorysowania, znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,

3) wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność,

4) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,

5) operatywność i kreatywność,

6) prawo jazdy kat B.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie procesu przygotowania inwestycji gminnych w zakresie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, w szczególności:

a) planowanie wydatków budżetowych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,

b) właściwa weryfikacja, sprawdzanie i opiniowanie wymaganej dokumentacji budowlanej otrzymanej z biur projektowych przed skierowaniem jej do realizacji,

c) przygotowanie dokumentacji projektowej i wniosków do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie i prowadzenie całości postępowań przy zamówieniach, do których nie stosuje się ustawy pzp.

2. Koordynacja oraz zapewnienie właściwego nadzoru inwestorskiego realizowanych inwestycji i remontów, w szczególności:

a) sprawowanie nadzorów technicznych i/lub wybór inspektora nadzoru,

b) prowadzenie inwestycji oraz czuwanie nad całością procesu inwestycyjnego,

c) właściwe prowadzenie całości dokumentacji,

d) przygotowanie i weryfikacja dokumentów związanych z odbiorem robót budowlanych i obiektów, po uprzednim sprawdzeniu należytego ich wykonania,

e) organizowanie odbiorów i udział w komisjach odbiorowych robót.

3. Rozliczanie finansowe i rzeczowe zakończonych inwestycji, w szczególności:

a) potwierdzanie wykonania umów w zakresie rzeczowym i finansowym, sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków,

b) sporządzanie dokumentów OT i PT,

c) organizowanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

4. Koordynacja i udział w przeglądach technicznych obiektów budowlanych Gminy;

5. Współuczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wniosków inwestycyjnych z funduszy UE i innych środków pozabudżetowych;

6. Współpraca z innymi komórkami w zakresie przygotowywania dokumentacji w sprawie wykupów
i wywłaszczania nieruchomości pod inwestycje gminne;

7. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;

8. Wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej tj. przygotowywanie danych innym stanowiskom, odpowiednie archiwizowanie dokumentacji, opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów, wytwarzanie informacji dla potrzeb BIP.

3. Informacje o warunkach pracy  na stanowisku oraz wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – na stanowisku urzędniczym, pierwsza umowa na czas określony,

2.  Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak podjazdu),

3. Brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

4. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

5. Bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,

6. Obok pracy biurowej praca na stanowisku obejmuje także wyjazdy i prace w terenie;

Informuje się kandydatów, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

4. Dokumenty wymagane od kandydata w przedłożonej ofercie

1) CV i list motywacyjny,

2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) Kserokopie niezbędnych dokumentów: potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

4) Podpisane przez kandydata oświadczenie, że kandydat:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) o braku przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku,

e) posiada nieposzlakowaną opinię,

f) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) – wzór w załączeniu,

5) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Miejsce i termin składania dokumentów

1) Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji”:

a) osobiście w miejscu składania dokumentów: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny,

b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

c) lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

2) Termin dostarczenia zgłoszeń: do dnia 10.10.2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

6. Dodatkowe informacje i  uwagi

1) Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP Gminy Chęciny oraz tablicy ogłoszeniowej  Urzędu;

2) Dodatkowych informacji udziela Pan Paweł Brola - Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny tel. 413151006, 413153124;

3) Tylko kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu tj. rozmowy kwalifikacyjnej;

4) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 31.10.2022r.;

5) Informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu;

6) Wewnątrz oferty należy zamieścić aktualny adres zwrotny i telefon kontaktowy;

7) Aplikacje, które zostaną złożone osobiście do Urzędu lub wysłane pocztą wpłyną do Urzędu po upływie wymienionego w ogłoszeniu terminie,  nie będą rozpatrywane.

8) Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 

Metryka

sporządzono
2022-09-29 przez Karolina Seweryn
udostępniono
2022-09-29 00:00 przez Nowak Jacek
zmodyfikowano
2022-09-29 13:40 przez Nowak Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
56
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.